◊ المان شهری خوشه گندم

   ◊ ساخت پروانه آلمینیومی لنج

   ◊ ساخت چرخ شرکت ایلیا میبد