◊ شرکت  فولاد سرمد 

 ◊ ساخت و عملیات حرارتی رولیک های خط نورد میلگرد